Deze website gaat over de parken in Almere, groene parels op een rood kleed. Maar wel kunstparels, bedacht en handgemaakt. Veelal zijn de parken uitlopers van het buitengebied, ook wel de Buitenruimte genoemd. In dit deel van de website besteden we aandacht aan dat grotere geheel, dat Almere tot groene - of blauwgroene (bijna de helft van het 248 km² grote Almere-gebied is water) - stad maakt.

Meerkernige stad

Almere heeft een meerkernige opzet, niet alleen voor de nodige flexibiliteit bij zo’n langlopend ontwikkelingsproject, maar vooral ook om:

  • de afstand te verkorten tussen de bewoner en het groen buiten de woonkern en om daarmee mogelijk ook de belevingsrelatie met de buitenruimte te versterken;
  • de buitenruimte tussen en rond de woonkernen een belangrijke, structurerende rol te laten spelen in de stedelijke ontwikkeling.

De Buitenruimte

In de Buitenruimte, het landschap rondom en tussen de woonkernen, is al in een vroeg stadium – ver voor de eerste bewoners kwamen - een raster van bossen en beplantingsstroken aangelegd als kader voor de ontwikkeling. Zoals:

  • tussen Almere Haven en Almere Stad: het Beginbos en het Kromslootpark
  • ten oosten van Almere Haven: het Almeerderhout
  • ten westen van Almere-Stad tegen Almere-Poort aan: het Pampushout
  • in Almere Buiten: het Buitenhout

Met de groei van de bevolking zijn deze bos- en groenstroken in de loop der tijd omgevormd en uitgebouwd tot aantrekkelijke parkgebieden met recreatieve voorzieningen, nutstuincomplexen en stadslandbouw.

»» De Buitenruimte van Almere (1976) (link naar originele rapport)

Optimale verbindingen tussen woonkernen en buitenruimte

Bij de planvorming van Almere is veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene ruimte en het landschap vanuit de kernen. Door middel van ‘landschapsontwikkelingszones’ werd de ontwikkeling van Almere ruimtelijk en in de tijd gestructureerd.

De hoofdroutes voor het langzaam verkeer werden - gebundeld met het waterstelsel van kanalen, grachten en plassen - zodanig door de kernen heen en in de Buitenruimte geprojecteerd dat de barrièrewerking van de hoofdverkeerswegen beperkt werd. De verbindingen tussen de kernen en de Buitenruimte werden daarmee optimaal. En ook de toekomstige parken in de kernen zijn er onderdeel van. Een verbonden, samenhangend en divers geheel van recreatiegebieden binnen en buiten de kernen is het resultaat: in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig landschap.

Groen binnen de woonkernen

Behalve de hierboven bedoelde componenten van de buitenruimte kent Almere ook binnen de woonkernen parken en andere groengebieden. Deze spelen niet zozeer een rol als structurerende elementen binnen het geheel van Almere maar wel als recreatieve buitenruimten voor de Almeerders, op het niveau van woonkern, wijk of buurt. Uit de aard der zaak is voor elk van die gebieden sprake van maatwerk. Aan die gebieden wordt op deze website in het bijzonder aandacht besteed.