In de loop van de eerste 10-15 jaar is geschreven over een veelheid aan onderwerpen die met de Buitenruimte op een of andere manier te maken hebben. Voor wie geïnteresseerd is, is een - ongetwijfeld niet volledige - lijst met nota’s bijgevoegd. De meeste zijn te vinden op de publicatie-website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De cursieve titels zijn commerciële publicaties.

 • Afwatering en bestemming van de buitenruimte van Almere in de secties AZ en BZ (1977)
 • Alle Hosper. Landschapsarchitect 1943-1997 ( 2003)
 • Almere 1985. Aanzet tot een ontwikkelingsstrategie 1970-1985-2000 (1974)
 • Almere’s recreatieve en toeristische potenties in de regio (1975)
 • Amfibieën en reptielen in en om de stad met uitwerking voor Almere en Zeewolde (1981)
 • Beheersrichtlijnen voor de es en esdoorn in de Almeerderhout (1983)
 • Beheersverslag over de jaren 1980 en 1981 van het buitencentrum De Kemphaan (1982)
 • Beheersverslag over de jaren 1982 en 1983 van het buitencentrum De Kemphaan (1984)
 • Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1978 (1979)
 • Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1981 (1983)
 • Beleving, waardering en kennis van natuur bij bewoners van Almere en Huizen (1986)
 • Bestemming en inrichting van het gebied Lepelaarplassen (1978)
 • Bestemmings- en inrichtingsmogelijkheden van het gebied Lepelaarsplassen in Zuidelijk Flevoland (1978)
 • Bestemmingsplan 2P (1983)
 • Bestemmingsplan Almeerderhout (1982)
 • Bestemmingsplan Noorderplassen (
 • Bestemmingsplan Sportvelden-Oost, gelegen in almere-haven 1981
 • Bestemmingsplan Sportvelden-West, gelegen in almere-haven 1981
 • Bijgesteld voorstel voor inrichting en beheer van twee oevers van de centrale plas in Almere (1981)
 • Bodem en vegetatie van een botanisch waardevol gebied op het Muiderstrand in Zuidelijk Flevoland 1979 (1980)
 • Bodemkundige/hydrologische gegevens van het Almeregebied (1976)
 • Bomen. Een verademing voor de stad (2008)
 • Bos, biologische rijkdom, aanplant en beheer – voostellen omtrent aanleg en verder beheer, van bos op ecologische grondslag, op jonge klei en zware zavelgronden (Zuidelijk Flevoland) (1982)
 • Bosplan Almere (1985)
 • Buiten Westen. Planologie op avontuur in de stadsrand (1994)
 • Buitenruimte voorlichtingscentrum De Kemphaan. Beheersverslag 1978-1979 (1980)
 • Consequenties van zandwinning op de kavels AZ 97, 98, 100 en 101 voor het natuurgebied Lepelaarsplassen (1976)
 • Consequenties van zandwinning op de kavels AZ en voor het natuurgebied Lepelaarsplassen (1976)
 • Cultuurtechnische aspecten bij het inrichten van gebieden met urbane en recreatieve bestemming (1971)
 • De alternatieve nutstuin in Almere (1977)
 • De bodem van het Almere-gebied en de geschiktheid voor land-, tuin-, bosbouwkundig recreatief en natuurlijk gebruik (1977)
 • De buitendijkse opspuiting van Almere-Haven (1975)
 • De buitenruimte van Almere (1976)
 • De centrale plas in Almere. Plangegevens en ontwerp (1980)
 • De ecologische aspecten van het water in Almere-Stad (1989)
 • De functies van de buitenruimte (1976)
 • De groene horizon. Vijftig jaar bouwen aan het landschap van de Flevopolder (2018)
 • De groene IJsselmeerpolders (1997)
 • De groen kaart van Almere (2014)
 • De IJsselmeerpolders, ongekende ruimte (1974)
 • De Kemphaan, een evaluatie (1980)
 • De kwaliteit van het water in de zuigerput op kavel BZ 14 nabij Almere van 1974 tot en met 1977 (1978)
 • De kwaliteit van het water in de zuigerput op kavel BZ i4 nabij Almere in 1975 en 1976 (1977)
 • De Lepelaarsplassen. Inventarisatie en mogelijke ontwikkeling van natuurwaarden (1983)
 • De mogelijkheden van alternatieve landbouw in Almere. Een onderzoek vanuit een kleinschalig perspectief (1982)
 • De Noorderplassen. Aspecten van de afwerking en inrichting van een zandwinplas in Almere (1988)
 • De ontwikkeling van de buitenruimte van Almere (1978)
 • De potentiële bodemgeschiktheid en peilbeheersing in en nabij het gebied Oostvaardersstrook in Zuidelijk Flevoland (1977)
 • De stijghoogte van het grondwater in het ondiepe watervoerende pakket in het Almere-gebied - periode april 1985 - april 1986 (1987)
 • De uitgiftemogelijkheden van de definitieve landbouwgronden en avn de gronden met een bijzondere bestemming in de buitenruimte van Almere (1981)
 • De verbouw van akkerbouwgewassen in de open ruimten tussen de beplantingen in Almere (1975)
 • De waterhuishouding in het natuurgebied de Lepelaarsplassen in Zuidelijk Flevoland over de periode 1982-1986 (1988)
 • De westelijke stadsrand van Almere – deel 1 (1983)
 • De wilgenbegroeiing op BZ 29-31 (1979)
 • De zuidelijke stadsrand van Almere-Pampus (1981)
 • Discussienotitie over mogelijke doelstellingen van het buitenruimtevoorlichtingscentrum “De Kemphaan” (1980)
 • Dossier Buitenruimtecentrum De Kemphaan (1980-1982)
 • Een korte analyse van de bodemgeschiktheid van een deel van de zuidelijke lob van Zuidelijk Flevoland (1972?)
 • Een nieuwe bedrijfsopzet voor het spuitvrije bedrijf NZ 27 (1977)
 • Een open recreatiesportpark in Almere. Aanbevelingen en financiële consequenties (1978)
 • Een open rekreatiepark in de Pampushout (1977)
 • Een operationeel plan voor de eerste fase van een buitenruimtecentrum in Almere (1977)
 • Een vegetatie-inventarisatie van het Almeerderhout in 1988 (1989)
 • Een visie op de recreatie vanuit de planologische praktijk (1974)
 • Enkele avifaunische gegevens van het Lepelaarplassen-gebied (1981)
 • Enkele beschouwingen over enige inrichtingsmogelijkheden van een natuurterrein in sectie N in Zuidelijk Flevoland (1970)
 • Enkele technische aspecten van de centrale plas in Almere (1977)
 • Ervaringen met ontwikkelen van een groenstructuur in Almere Buiten (1989)
 • Ervaringen met spuitvrije akkerbouw op bedrijf nz 27 (1986)
 • Garden Cities of To-morrow (1902)
 • Globaal programma van eisen groengebied 2.P. (1980)
 • Globaal programma van eisen groengebied 2P (1980)
 • Groen Loont! Over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen (2011?)
 • Groengebied 2Q te Almere-Stad (1979)
 • Groenstructuurvisie Almere (1998)
 • Het DNA van Almere (2008)
 • Het gebruik van de grachten in Almere-Haven (1976)
 • Het landelijke gebied van Zuidelijk Flevoland (1975)
 • Het peil van open water in Almere-Stad (1976)
 • Het stadsrandgebied van Almere-Haven (1981)
 • Het stadsrandgebied van Almere-Haven in 1979 (1981)
 • Het westelijke stadsrandgebied van Almere - deel I (1983)
 • Informatie(map) Buitenruimte (1987)
 • Inrichting van een fruitteeltgebied in Zuidelijk Flevoland (1975)
 • Inrichtingsmogelijkheden van de landbouwgebieden in Almere (1981)
 • Inrichtingsmogelijkheden voor een gedeelte van kavel FZ 33 op basis van bodem en water (1978)
 • Inrichtingsplan Pampushout
 • Inrichtingsplan voor de verbindingszone tussen Lelystad en Almere (1984)
 • Inventarisatie en evaluatie van de ontwikkeling van het wilgenbos in de Lepelaarplassen (1988)
 • Inventarisatie van gegevenheden en mogelijkheden in het stedelijk gebied Almere – deel II - de factor water (1974)
 • Invloeden van autowegen op de levende natuur in bosgebieden, toegespitst op de Almeerderhout (1980)
 • Kleiwin-mogelijkheden ter plaatse van de centrale buitenruimte in Almere (1976)
 • Kostenaspecten van faseringsalternatieven voor de inrichting van de Pampushout te Almere (1984)
 • Land- en bosbouw in de buitenruimte van Almere (1976)
 • Landbouw in Almere nu en straks (1978)
 • Landbouw in de Oostvaardersplassen (1983)
 • Landbouw in de stadsrand (exclusief en toch bereikbaar, zelfstandig en toch afhankelijk) (1986)
 • Landbouw in en om de stad; koesteren en wegwerken? (1980)
 • Landschapsbouw (1976)
 • Landschapsplan stadsautoweg 1-west (1978)
 • Meer-jaren planning Almere buitenruimte 1985 (1985)
 • Meer-jaren planning Almere buitenruimte 1986 (1985)
 • Milieuvriendelijke landbouw in Almere (1977)
 • Mindervaliden en openluchtrecreatie (1984)
 • Mogelijkheden milieuvriendelijke tuinbouw stadsgebied Almere (1976)
 • Mogelijkheden voor de aanleg van broedplaatsen voor kalegrondbroeders in Almere (1981)
 • National evils and practical remedies (1849)
 • Natuur binnen stedelijke invloedssfeer - uitwerking voor Almere (1982)
 • Natuur in de stad - een omgevingspsychologische verkenning
 • Natuur in de stad (1978)
 • Natuur in de stad-bijdrage voor 50-jaar onderzoek R.IJ.P. (1980)
 • Natuurbouw in stadsrandgebieden (1987)
 • Natuurtechnische oeverafwerking Noorderplassen m.b.t. het westelijk deel van de plas (1985)
 • Natuurwetenschappelijk onderzoek voor de gemeente Almere (1983)
 • Notitie betreffende zandwinning binnen het stedelijk gebied Almere (Nadere toelichting op een zandwinconcessie-aanvrage) (1975)
 • Onderzoek Muiderzand (1974)
 • Onderzoek naar de mogelijkheden tot vestiging van een memo-bedrijvencentrum in de buitenruimte van Almere (1982)
 • Onderzoek natuurvriendelijke landbouw (1975)
 • Onderzoek relatie watersport-verblijfsrecreatie (1975)
 • Ontwateringstoestand in de bosgebieden van Zuidelijk Flevoland, periode april 1981 - december 1983 (1985)
 • Ontwerpfacetplan voor de openluchtrecreatie van Zuidelijk Flevoland (1972)
 • Ontwerp Almere-Haven (1974)
 • Ontwerp-structuurplan Almere (1978)
 • Ontwerp-structuurplan Buitenruimte versie 1979 (1979)
 • Ontwikkelingsprogramma voor het Middengebied (1980)
 • Ontwikkelingsstrategie voor Almere West en Oost (1987)
 • Oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen ter bestrijding van het botulisme, toegespitst op de Lepelaarplassen in Zuidelijk Flevoland (1976)
 • Opgaven voor stedelijk ontwerp; bouwstenen stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord (2002)
 • Opmerking bij het concept-bestemmingsplan met betrekking tot het Muiderzand (1980)
 • Over de bodemgesteldheid van Zuidelijk Flevoland (1963)
 • Over de landschapsontwikkeling in Almere (2002)
 • Parkeerverkenningen Muiderzand (1977)
 • Plan inrichting verbindingszone Lelystad-Almere (1984)
 • Praktijkverslag buitenruimte voorlichtingscentrum De Kemphaan (1981)
 • Proef-onderzoek Zilverstrand (1974)
 • Prognoses t.b.v. de openlucht-recreatievoorzieningen in Almere (1976)
 • Programma 1979 buitenruimte Almere (1979)
 • Programma landbouwgebied ten oosten van Almere-Haven (1980)
 • Programma voor de ontwikkeling van de Noorderplassen (1978)
 • Programma voor de ontwikkeling van het kampeerterrein in het bos achter het Muiderzand (1977)
 • Programma voor een complex recreatietuinen in Pampushout (1976)
 • Project bevordering natuurwaarden op akkerbouwbedrijven – jaarverslag 1993 (1994)
 • Recreatie in Flevoland (Cultuurrijp extra) (1980)
 • Recreatief medegebruik (1983)
 • Recreatie-landschappen (1975)
 • Recreatieve en landbouwkundige aspecten van open ruimten in het landschap (1974)
 • Recreatieve ontwikkelingen in en om de Zuidelijke IJsselmeerpolders (1968)
 • Regionaal bosplan Almere (1985)
 • Regionale recreatie in Almere (1974)
 • Stadsrand - de inrichting van de zuidoever van de Noorderplassen te Almere (1982)
 • Stadsrandgebieden van Almere-Buiten (1983)
 • Structuurplan Almere (1983)
 • Structuurplan Almere Buiten (1982)
 • Structuurplan Almere Stad (1982)
 • Technische aspecten van de centrale plas eerste fase (1978)
 • Teun Koolhaas. Polderperspectieven en waterfronten (2007)
 • The Almere central lake recreation park proposal (1981)
 • The Changing of the Guards (2007)
 • Toelichting oostelijk deel Lepelaarsplassen (1981?)
 • Toelichting op het bestemmingsplan Kromslootpark en omgeving (1978)
 • Toelichting op het plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden van het plangebied Muiderzand (1979)
 • Toelichting op het plan voor de waterverbinding tussen Almere-Haven en de Hoge Vaart (1977)
 • Van zandwinningsput tot oeverpark (1979)
 • Variaties in groen (1974)
 • Verkenningen omtrent de nieuwe stad Almere in Flevoland (1970)
 • Verslag van een themamiddag milieuvriendelijke landbouw (1983)
 • Verwachtingen omtrent de watersport in Almere (1974)
 • Volkstuinen in en rond Almere-Haven (1975)
 • Volkstuinen voor Amsterdammers (1974)
 • Voorlopig programma van eisen voor de buitendijkse opspuiting van Almere-Haven (1976)
 • Voorstel voor inrichting en beheer van twee oevers van de centrale plas in Almere (1981)
 • Voorstel voor vergroting van de potentiele botanische waarden in enkele deelgebieden van het Muiderzand en het Zilverstrand in Almere (1981)
 • Voorstel waterpeil Almere Stad (1976)
 • Water in Almere - notitie t.b.v. de structuurvisie voor het buitengebied van Almere (1975)
 • Water in het land (1975)
 • Water in new towns in the IJsselmeerpolders (1979)
 • Waterbalansstudie van de zandwinput op de kavels AZ 100 en 101 (Noorderplassen) (1978)
 • Werkdocument Kromslootpark (1976)
 • Zoogdieren in en rondom steden - met een aanzet tot toepassing bij de inrichting van Almere (1980)