Structuurplan Almere Buiten (1982)

meridiaanpark-rpt-1982De locatie voor het latere Meridiaanpark verschijnt voor het eerst op kaart in dit structuurplan. Ze maakt deel uit van de grotere groenstructuur van deze kern. Plaatselijk kan die structuur plek bieden aan bv sportvelden, zwembad, volkstuinen. Als bijzonder uitgangspunt voor het verdere ontwerp geldt dat de verschillende landschappen rondom Almere Buiten in die groenstructuur herkenbaar moeten zijn. Voor de locatie Meridiaanpark is dat het open agrarische landschap ten zuiden van de Lage Vaart-A6.

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan ‘Centrum A-zuid, buurt G en groengebied Q’ (1983)

meridiaanpark-rpt-1983Informatie over het park in deze beginperiode levert de toelichting op het bestemmingsplan (1983). Genoemd worden recreatie, bos, groendoeleinden en horecabedrijfsdoeleinden, met bijbehorende voorzieningen. Ook is een waterloop geprojecteerd loodrecht op de bestaande Lage Vaart. Langs de Lage Vaart is ruimte voor voorzieningen voor de pleziervaart en de oeverrecreatie, alsmede voor een jachtwerf en horeca. Het meest noordelijke stukje van het Meridiaanpark (groengebied Q) is niet als ‘groen’ bestemd, maar had een centrumbestemming, als uitloper van het centrum.

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Het ontwerp van Harm Veenenbos (1988/1989)’ (1983)

meridiaanpark-rpt-1988Het ontwerp moet de sfeer van de polder (het open agrarische landschap) voelbaar maken in het stedelijk gebied, zoals al aangegeven het structuurplan Almere Buiten. Vanuit het centrum (noorden) is er een zichtlijn die het gebied van 1.200 meter lengte ‘uit loopt’ (naar het zuiden). Van noord naar zuid wordt het park opener, om tenslotte aan de Lage Vaart geen beplanting meer te hebben. Het park is maar ten dele ingeplant en wel aan de oostzijde. Het gebruikte assortiment is in de polder gebruikelijk.

(bron: Het nieuwe stadspark. Opvallende vormen en pakkende scenario’s. 1991)

»» link naar het originele rapport

Structuurvisie Almere Buiten Midden (1992)

meridiaanpark-rpt-1992In deze visie, een globale uitwerking van het structuurplan, staat op de plankaart het Meridiaanpark volgens het ontwerp van Veenenbos; het groen is aangeplant. De structuurvisie gaat verder niet inhoudelijk in op het Meridiaanpark. Ze benoemt nog wel het verlengde van het Meridiaanpark ten noorden van het spoor, namelijk Centraal Bospark (Meridiaanbos) en noordelijke bosgebied (Lanenbos) , later resp. Bosrandpark en Oostrandpark genaamd. Alle onderdeel van de grotere groenstructuur.

»» link naar het originele rapport

Ontwikkelingsplan 3J (Regenboogbuurt) (1992)

meridiaanpark-rpt-1992-2Het plan is de basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan 3J. Inhoudelijk wordt niet op het park ingegaan. Wel wordt opgemerkt, dat de westzijde van de buurt wordt gevormd door het Meridiaanpark met aan de westzijde de haveninsteek en aan de oostzijde een uit verschillende boomsoorten opgebouwde laan. Met de inrichting van dit park wordt de relatie tussen de groenstructuur en de stedelijke structuur gelegd. Er is een zichtlijn opengehouden tussen centrum en buitengebied. Per boot kan men vanaf de Lage Vaart tot in het centrum van Almere Buiten komen.

»» link naar het originele rapport

Themastudie – karakteristiek van het groen Meridiaankwartier 3J (1992)

meridiaanpark-rpt-1992-3Deze studie gaat niet over het Meridiaanpark, maar over de woonbebouwing in de aangrenzende Regenboogbuurt. Hierin wordt ingegaan op de relatie van groen in de buurt en kleurengebruik in de stedenbouw (architectuur). De westrand van de Regenboogbuurt ('Villapark') is georiënteerd op het Meridiaanpark.

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan 3J - Regenboogbuurt (1995)

meridiaanpark-rpt-1995Gebaseerd op het ontwikkelingsplan (1992). Het Meridiaanpark (dat in het bestemmingsplan tot aan de Evenaar loopt) heeft een enkelvoudige bestemming 'Groendoeleinden'. Hierin zijn toegestaan openbaar groen, plantsoenen, bos en recreatie. Ook beperkte maatschappelijke voorzieningen en horeca op aangewezen plekken. Het parkontwerp als zodanig is niet vastgelegd.

»» link naar het originele rapport (nog niet beschikbaar)

Almere parkstad (2003)

meridiaanpark-rpt-2003De nota bevat een inventarisatie van alle parken in Almere, naar soort (wijk/buurt- en stadspark). De parken worden kort beschreven, met voorstellen om de kwaliteit te verbeteren. Voor het Meridiaanpark wordt een drietal nieuwe plekken voor maatschappelijke voorzieningen benoemd (naast de al bestaande kinderopvang). Ook de ontwikkeling van de havenkom staat op de kaart.

»» link naar het originele rapport

Stadsdeelvisie Almere Buiten 2004-2015 (2004)

meridiaanpark-rpt-2004Deze visie bevat een reeks van voorstellen en acties om de kwaliteiten van Almere Buiten te verbeteren en te versterken. Daartoe hoort o.a. het versterken van het groene karakter, het toevoegen van voorzieningen om de gebruikswaarde te vergroten. Het Meridiaanpark wordt niet afzonderlijk genoemd, maar komt wel op de kaart als actiegebied voor.

»» link naar het originele rapport

Ruimtelijke visie Almere Buiten (2006)

meridiaanpark-rpt-2006Deze visie heeft als doel de ruimtelijke kansen en programmamogelijkheden in beeld te brengen; een en ander ten behoeve van het programmaplan Buiten en de op te stellen Structuurvisie Almere. Na analyse van de bestaande situatie, trends en ontwikkelingen op diverse terreinen worden voorstellen ter verbetering gedaan. Voor het groen geldt dat het groene casco te weinig identiteit heeft, te weinig verbindt en te weinig wordt benut. Voor het Meridiaanpark wordt een visie opgesteld.

»» link naar het originele rapport

Parkenanalyse Almere. Succes- en faalfactoren van stadsparken (2008)

Een onderzoek van TU Delft naar het functioneren van een achttal parken, waaronder het Meridiaanpark. Op grond van acht criteria (bereik, dichtheid, uniciteit, gemengde voorzieningen, verankering, toegankelijkheid, routes en identiteit) worden conclusies getrokken over de potenties van het park.

»» link naar het rapport (30 Mb!)

Ontwikkelingsplan De Meridiaan (2010)

meridiaanpark-rpt-2010Het plan De Meridiaan gaat over het Meridiaanpark, Bosrandpark én Oostrandpark tezamen. Het Meridiaanpark is nu wat ruimer begrensd dan vroeger, vooral aan de noordwest- en zuidoostkant.

Inmiddels is dit park aan stevig onderhoud toe. Het groen is verwaarloosd, er is geen verbinding met het groen aan de andere kant van het spoor. Eén van de oplossingen om het gehele parkgebied te verbinden is een langzaam verkeerroute. In het Meridiaanpark loopt deze ‘rode loper’ van de havenkom naar de Lage Vaart.

»» link naar het originele rapport (32 Mb!)

Bestemmingsplan Meridiaanpark, Bosrandpark en Oostrandpark (2013)

meridiaanpark-rpt-2013Vrijwel het gehele Meridiaanpark (ten zuiden van de spoorlijn en oostelijk van Fluittocht) heeft een groenbestemming (= groenvoorzieningen, bos, dagrecreatie, terrassen, water, met bijbehorende voorzieningen). De kop van het park, bij de havenkom, is bestemd voor meer stedelijke, gebouwde functies (met navenante bouwhoogte). De bestaande voorziening aan de Paletlaan wordt geconsolideerd. Dit bestemmingsplan legt het huidige parkontwerp niet vast.

De enige rechtsgeldige versie van dit bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.