Ontwerp Almere Haven (1974)

groenewigwest-rpt-1974Dit ontwerp is een stedenbouwkundig ontwerp in hoofdlijnen. Duidelijk herkenbaar zijn de twee groene wiggen, een westelijke en een oostelijke, uitlopers van het omliggende parklandschap. Ze zijn zodanig gesitueerd dat binnen 5 minuten lopen van de woning contact met de natuur mogelijk is. Een uitlezen plek voor stedelijke elementen, zoals sportvelden, scholen en volkstuincomplexen.

»» link naar het originele rapport

Die westliche Grünzone von Almere-Haven im Rahmen der Stadtrandplanung (1977)

groenewigwest-rpt-1977Dit werkdocument bevat een beschrijving van groen in het algemeen en de westelijke wig in het bijzonder. Na een korte toelichting op het ontwerp (helaas geen afbeelding) wordt aandacht besteed aan het programma dat in de westelijke wig wordt opgenomen (zoals sportcomplex, volkstuinen, kinderboerdij), als ook de locatieoverwegingen.

»» link naar het rapport

Bestemmingsplan Sportvelden west (1981)

groenewigwest-rpt-1981Bij gebrek aan specifieke nota’s over de westelijke groene wig, dient de toelichting op het eerste bestemmingsplan als informatiebron. Bestemmingsplan ‘Sportvelden west’ is onderdeel van de westelijke groene wig. Het gebied is grotendeels bestemd is voor sportieve recreatie (sportvelden). De zuidwestelijke rand is voor dagrecreatie (met een park), het noordoostelijke deel voor recreatie (specifiek bouwspeelplaats). In 1982 is de terreinafwerking van het Wierdensportpark gereed.

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Bestemmingsplan De Hoven (1981)

groenewigwest-rpt-1981-2Het meest oostelijke deel van de westelijke groene wig, de Uithof, ligt in het noordwesten van het plangebied de Hoven. Gelegen aan de oostkant van de Westerdreef. De bestemmingen zijn groendoeleinden en water. In het groen zijn geen bijzondere functies opgenomen. Het water maakt deel uit van het grachtenstelsel van Almere Haven.

Het andere deel van groengebied de Uithof ligt in het plangebied de Wierden.

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Bestemmingsplan De Gouwen (1982)

groenewigwest-rpt-1982De westelijke groene wig in De Gouwen ligt in het (noord)westen van dit gebied; in het zuid(westen) sluit het aan op het deel in De Wierden. De aanwijzing ‘volkstuinen’ vindt men terug in het noorden van het groengebied (aansluitend aan plangebied ‘Sportvelden west’), de latere Tuingouw. Verder is er sprake van trapveldjes, peuter- en kleuterspeelplaatsen en een tennispark met 5 banen.

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Bestemmingsplan De Wierden (1983)

groenewigwest-rpt-1983Het laatste deel van de groene wig ligt in het bestemmingsplan De Wierden. In het noordoosten grenst dit gebied aan De Gouwen. De groene wig is hier versmald vanwege de geplande maatschappelijke voorzieningen (kinderdagverblijf, gezondheidscentrum, apotheek en wat woningen), maar krijgt aan de andere kant van de Westerdreef weer ruimte (De Uithof).

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Nota aanvullende woningbouw (1988)

groenewigwest-rpt-1988Extra woningen zijn nodig om het inwoneraantal van Haven op peil te houden; tegelijkertijd raken sportvelden onderbenut. Deze nota bevat een inventarisatie van plekken voor aanvullende woningbouw, maar doet geen concrete voorstellen. In de westelijke groene wig liggen meerdere potentiële locaties: sportpark (Wierdenpark), Uithof en Bosgouw.

»» link naar de nota

Ontwikkelingsvisie revitalisering Almere Haven (1997)

groenewigwest-rpt-199720 jaar na de start van Almere Haven vertoont de kern slijtage op diverse terreinen. Ter versterking van o.a. het draagvlak voor voorzieningen zijn acties nodig, met woningbouw. De groene wiggen moeten als waardevol behouden worden. Na het vertrek van het voetbal (naar de Marken) kunnen, onder gelijktijdige verbetering van de ruimtelijke structuur, in de westelijke groene wig woningen worden toegevoegd (overigens een wens die al zo’n 10 jaar bestaat - zie Nota aanvullende woningbouw 1988): Wierdenpark, Uithof en Tuingouw.

»» link naar het originele plan

Plan Kees Hund (ca. 2000)

groenewigwest-rpt-2000Rond 2000 ontstaat er druk op de westelijke groene wig. Er was minder behoefte aan veldsport, meer aan woningen in Haven. Kees Hund ontwierp een plan met woningbouw, min of meer voortbordurend op het plan de Velden. Het plan werd in de kast gelegd, omdat voor de gemeente een naheffing door de Staat dreigde. Dit omdat grond met een groene bestemming (sport, recreatie) destijds voor een lagere prijs van de Staat kon worden gekocht dan grond bestemd voor bv. woningbouw. De termijn waarbinnen een naheffing kon worden opgelegd, was echter eindig…

»» (plan niet beschikbaar)

Ontwikkelingsplan De Laren (2013)

groenewigwest-rpt-2013Met dit ontwikkelingsplan, bedoeld voor de bouw van ca. 500 woningen met voorzieningen (waaronder een supermarkt) wordt de westelijke groene wig drastisch gekortwiekt. Binnen de driehoek Havendreef/Beginweg-Dunloppad-waterloop vindt alle woningbouw plaats. Jeugdland wordt verplaatst naar de Uithof.

»» link naar het plan (ca. 22Mb!)

Bestemmingsplan De Laren (2014)

groenewigwest-rpt-2014De enige rechtsgeldige versie van dit bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inrichtingsplan Uithof (2018)

Het plan is een uitwerking van het ontwikkelingsplan De Laren. Het inrichtingsplan moet ervoor zorgen dat het gebied intensiever wordt gebruikt. O.a. door groene herinrichting, toevoeging van functies en betere toegankelijkheid.
»» link naar het inrichtingsplan