De Buitenruimte van Almere (1976)

In het nooit bestuurlijk vastgestelde rapport De buitenruimte van Almere (1976) vindt men een rijke gedachtewereld waar het gaat om mogelijke groene en blauwe structuren, hun ligging, functies, ontwikkeling. In een werkelijk lege polder zijn ‘lijnen’ nodig waaraan en waarlangs ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De ruggengraat voor de buitenruime is feitelijk het systeem van landschapsontwikkelingszones. Dit systeem heeft zijn oorsprong in het stadscentrum, de lijnen waaieren uit naar de randen van Almere. Dit idee zou nog decennia lang gehanteerd worden (zie o.a. Stadsplan Almere 1995 (1992), Almere Waterstad! (1996).

Volgens deze nota is het Noorderplassengebied vooral bedoeld voor de ontwikkeling van stil natuurgebied tot intensieve recreatie.

»» link naar het rapport

Ontwerp-structuurplan Buitenruimte (1979)

Dit plan wil – met als uitgangspunt het Ontwerp-Structuurplan Almere – vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van de Buitenruimte. Als onderdeel van het Noorderplassengebied heeft de Noorderlede Oever op de plankaart een arcering voor ‘fruitteelt, tuinbouw en kwekerijen’ toebedeeld gekregen, met aan het oostelijke uiteinde bos en beplanting.

»» link naar het rapport
»» link naar de plankaart

“Stadsrand”: De inrichting van de zuidoever van de Noorderplassen in Almere (1982)

Dit stageverslag gaat vooral over het planningsproces voor de inrichting van een stadsrand (een thema waaraan in het begin van Almere de nodige aandacht is besteed), maar bevat ook een toepassing voor de inrichting van de zuidoever van de Noorderplassen.

»» link naar het verslag (ca. 25Mb!)

Bestemmingsplan Noorderplassen (1983)

Ten westen van de plas, waaronder de strook van het latere Noorderlede, ligt een uit te werken bestemming ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’. Het is de bedoeling om het gebied te ontwikkelen als een rationeel landbouwgebied met een strak verkavelingspatroon.

»» link naar bestemmingsplan
»» link naar de plankaart

Structuurplan Almere (1983)


Het eerste structuurplan van Almere wijdt een hoofdstuk aan de buitenruimte, het gebied buiten de (bebouwde) kernen. In dit plan voor Almere heeft het gebied ten westen van de Noorderplassen voornamelijk de bestemming landbouw. De latere Noorderleede Oever is hier opgenomen in een zone langs de SAW 1 (Hogering), waar ook een nationale leidingenstraat is getekend.

»» link naar het plan + kaarten

Bestemmingsplan Zuidoever Noorderplassen (1989)


Het gebied, met daarin de Noorderleede zone, heeft nu de nog uit te werken bestemming ‘woondoeleinden en recreatie’.  In deze zone langs de SAW 1 (Hogering) mogen evenwel geen gebouwen worden gerealiseerd. Dit vanwege de mogelijkheid om hier een leidingenstraat te leggen; ook de geluidhinder van de Hogering is beperkend.

»» link naar bestemmingsplan
»» link naar de plankaart

Stadsplan Almere 2005 (1993)


De nota ziet enkele aanleidingen om het Noorderplassengebied te ontwikkelen, zoals: bos en water, zandwinning en woningbouw.  Noorderleede Oever heeft een suggestie van groene inrichting, maar wordt niet expliciet genoemd.

»» link naar het plan

Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015 (ROSA) (1997)


Deze nota bevat een ontwikkelingsstrategie voor ruimtelijke groei van Almere op de langere termijn. De nota heeft als startpunt het jaar 2005. Op de kaart met de stand van zaken in 2005  staan enkele woningbouwlocaties bij de Noorderplassen.  Op de plek van het latere park Noorderleede Oever is nog landbouw voorzien.

»» link naar het rapport

Ontwikkelingsplan Noorderplassen West (2000)


Het ontwikkelingsplan is bedoeld voor de ontwikkeling van het Noorderplassengebied-West als woongebied.  De Noorderleede zone, direct langs de Hogering gelegen, is hier een randgebied zonder specifieke functie. De typering is zandoever  of talud.

»» link naar het plan
»» link naar de plankaart

Bestemmingsplan Noorderplassen West en Oost (2014)


Noorderleede Oever heeft in dit bestemmingsplan de bestemming ‘groen’ gekregen. De belangrijkste functies die hier mogelijk zijn: groenvoorzieningen, water en waterberging

De enige rechtsgeldige versie van dit bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.