De buitenruimte van Almere (1976)

Deze (niet vastgestelde) nota bevat een veelheid aan ideeën over inrichting en gebruik van de buitenruimte, het gebied buiten de woonkernen, soms wel eens aangeduid als de zesde kern. De ruggengraat wordt gevormd door een stelsel van z.g. landschapsontwikkelingszones. Deze waaieren van het centrum uit naar de randen van Almere. In één van deze zones ligt het z.g. Middengebied (later Beginbos en Vroege Vogelbos), tussen Almere Haven en Almere Stad, gelegen ten zuiden van de Stadsautoweg (later de A6).

»» link naar het originele rapport

Ontwikkelingsprogramma voor het Middengebied (1980)

Deze nota beschrijft de mogelijkheden voor inrichting en gebruik van de verschillende onderdelen van het Middengebied, waartoe naast het Vroege Vogelbos en Beginbos ook het Weerwater (‘de centrale plas’) hoort.

»» link naar het originele rapport

Aanzet tot een faunistische waardering van het ontwikkelingsprogramma voor het Middengebied (1981)

De notitie bespreekt het ontwikkelingsprogramma voor het Middengebied van Almere in het licht van de mogelijkheden tot het vóórkomen van in het wild levende dieren bij de stad. Suggesties voor verbetering worden gegeven.

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan Middengebied (1983)

Gelegen tussen Kromslootpark, Rijksweg 6 en Muiderweg (later deels de Havendreef). Het gebied is afwisselend bestemd als Bos en Recreatie (deels als parkgebied aangemerkt). Het is dan al ingeplant, maar met weinig variatie. Het gebied ter weerszijden van de doorsnijdende verkeersweg (=Havendreef) moet een intensiever gebruikskarakter krijgen.

»» link naar het plan
»» link naar de plankaart

Afstudeeropdracht voor het Middenbos (1983)

Afstudeeropdracht van de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting te Boskoop. Uitgaande van het Ontwikkelingsprogramma voor het Middengebied (1980) is een beheerplan voor het Middenbos opgesteld, en is nagegaan welke financiële en organisatorische aspecten dit met zich mee brengt.

»» link naar het rapport

Inrichtingsplan Vroege Vogelbos (1999)

De gemeente wil een nieuw inrichtingsplan voor het oostelijke deel van het Vroege Vogelbos. Het gebied moet aangepast worden aan nieuwe functies en vormen van stedelijk medegebruik. De zuidoost hoek is hiervoor uitgekozen.

»» link naar de nota

Ontwikkelingsplan groenzone A6-Zuid (2006)

Deze nota is bedoeld als een geïntegreerde visie of ontwikkelingsplan voor het gebied. Ze bevat o.a. een beschrijving van het gebied en ontwikkelingen in de omgeving. De visie benoemt o.a. bovenlokale toeristische voorzieningen en landgoedontwikkeling.

»» link naar het plan

Parkenanalyse Almere. Succes- en faalfactoren van stadsparken (2008)

Een onderzoek van TU Delft naar het functioneren van een achttal parken, waaronder het Beginbos-Vroege Vogelbos-Kromslootpark. Op grond van acht criteria (bereik, dichtheid, uniciteit, gemengde voorzieningen, verankering, toegankelijkheid, routes en identiteit) worden conclusies getrokken over de potenties van het park.

»» link naar het rapport (30 Mb!)

Wezenlijke kenmerken en waarden EHS gemeente Almere (2009)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Het is een netwerk van gebieden waar de natuur voorrang heeft. Ze is in het leven geroepen om de achteruitgang van de natuur te stoppen.
Voor voorgenomen ingrepen gelden specifieke spelregels. Het Beginbos-Vroege Vogelbos heeft de ‘laagste’ status: ‘overige EHS’. Deze nota bevat een beschrijving van dit parkgebied.

»» link naar de nota