De buitenruimte van Almere (1976)

beatrixpark-rpt-1976-buitenruimteIn het nooit bestuurlijk vastgestelde rapport De buitenruimte van Almere (1976) vindt men een rijke gedachtewereld waar het gaat om mogelijke groene en blauwe structuren, hun ligging, functies, ontwikkeling. In een werkelijk lege polder zijn ‘lijnen’ nodig waaraan en waarlangs ontwikkelingen kunnen plaats vinden. De ruggengraat voor de buitenruime is feitelijk het systeem van landschapsontwikkelingszones. Dit systeem heeft zijn oorsprong in het stadscentrum, de lijnen waaieren uit naar de randen van Almere. Dit idee zou nog decennia lang gehanteerd worden (zie oa Stadsplan Almere 1995 (1992), Almere Waterstad! (1996).

Het (toekomstige) Beatrixpark c.a. ligt in de zone die aan de westzijde van het (toekomstige) stadscentrum naar het noordwesten loopt.

»» link naar het originele rapport

Programma van eisen eerste sportveldencomplex Almere-Stad (1976)

Deze nota gaat verder in op de locatie (aan de westzijde van de kernhoofdweg = Muziekdreef) en haar kenmerken. De samenstelling van het complex en de fasering worden belicht. Het is de bedoeling dat ten minste een deel gered is, als de eerste bewoners komen.

»» link naar de nota

Sportveldencomplex 2.M.1 (1976)

In deze nota wordt de locatie voor het eerste sportcomplex in Almere Stad benoemd. Verder bevat de nota een raming van het aantal velden, gebruikers, gebruikstijden en bereikbaarheid.

»» link naar de nota

Ontwerp Almere Stad (1977)

beatrixpark-rpt-1977-ontwerpalmerestadDit rapport is de voorloper van het Structuurplan Almere Stad (1980).
Verwezen wordt naar een van de uitgangspunten van het ontwerp: “De sociaal-ruimtelijke conceptie van Almere namelijk van een uit meerdere kernen op te bouwen stad, gelegen in een uiteindelijk parkachtig landschap.”

“Vanuit de tussen de kernen gelegen buitenruimte rondom het uiteindelijk stadsgebied dringen een aantal landschapsontwikkelingszones naar binnen tot vlakbij het centrum. Hierin zijn een aantal sport- en openlucht recreatieve voorzieningen gepland (o.a. sportvelden, zwembaden, bossen, plantsoenen en volkstuinen). In deze zones liggen waterpartijen welke een onderdeel vormen van het hele stelsel van waterwegen en waterberging in de stad en die een verbinding bewerkstelligen met de omringende buitenruimte en de overige kernen van Almere. Behalve deze waterwegen zorgen voet- en fietspaden voor rechtstreekse verbindingen tussen de buitenruimte en het centrum van de stad.”

De contouren van het (toekomstige) Beatrixpark zijn hier al duidelijk herkenbaar.

»» link naar het originele rapport (pdf 23,8 Mb)

Het groengebied 2.M.1 te Almere-Stad (1977)

2.M.1 is de gebiedscode voor het eerste groengebied in Almere Stad, ten noordwesten van het centrum. Aandacht wordt o.a. besteed aan de functies van het gebied en de te realiseren voorzieningen. Ook vindt men hier terug hoe het gebied aan zijn oorspronkelijke naam komt. Voor het eerst, en niet voor het laatst, wordt gesproken over “een permanente expositie (…) betreffende de Nieuwe Stad in al haar verschijningsvormen”.

»» link naar de nota

Plantsoen Almere-Stad (1978)

Het bedoelde stadsplantsoen ligt in de meest zuidoostelijke hoek van het groengebied 2.M.1, het latere Dr. J.M. den Uylpark. Gelegen ten zuiden van de spoorbaan en ten oosten van de kernhoofdweg (Stedendreef). Het is nadrukkelijk ook bedoeld voor de eerste bewoners (van Stedenwijk én Stad). De nota doet een aantal suggesties.

»» link naar de nota

Begraafpark 2.M.1 (1978)

De 2e begraafplaats van Almere zou in Stad komen. De locatie werd bepaald op het noordelijke deel van het toenmalige Ebenezer Howardpark, nabij de Kernhoofdweg (Muziekdreef)/SAW 1 (Hogering). Deze nota is een programma van eisen voor de begraafplaats.

De nota is onderdeel van een dossier. Het dossier bevat o.a. een nota waarin tekst en tekeningen van het conceptontwerp en tekeningen van het definitieve ontwerp (van Bureau Bakker en Bleeker) voor de begraafplaats zijn opgenomen. Het ontwerp valt in meerdere facetten uiteen, zoals de structuur, terreinhoogten, beplanting, profielen, ontwatering.

»» link naar de nota

Programmatische notitie overige bestemmingen in het Ebenezer Howard park (1978)

Deze korte notitie zet verdere lijnen uit voor enkele zaken die in de nota “Het groengebied 2.M.1 te Almere-Stad (1977)” zijn opgevoerd: reserveringen, het middengebied én een expositie- en documentatiecentrum.

»» link naar de nota

Structuurplan Almere Stad (1982)

beatrixpark-rpt-1980Het eerste formele structuurplan voor (een deel van) Almere. Voor Almere Haven bestond ‘slechts’ een structuurschema (1979). Het plan bevat in grote lijnen ruimtereserveringen voor de stedelijke functies, waaronder, naast b.v. wonen en werken, ook ‘groen’.Groen wordt in verband gebracht met natuur en recreatie, met daarbij behorende voorzieningen.

Het Beatrixpark c.a. is nu nadrukkelijk herkenbaar (inclusief de locatie voor Center Point). Er is een hoofdzonering in gebruik aangebracht. Het intensieve recreatiegebied ligt vooral aan de westzijde van de Muziekdreef, het (latere) Klein Brandt Sportpark.

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan Ebenezer Howardpark (1981)

beatrixpark-rpt-1981In het bestemmingsplan wordt beschreven, wat de bedoeling van het park is. In de (bindende) voorschriften is opgenomen wat gerealiseerd mag worden. Een ontwerp c.q. inrichting voor het gebied moet hieraan voldoen.

“Dit park, dat als eerste groengebied tot ontwikkeling zal worden gebracht, dient functies op verschillende niveaus te vervullen, namelijk op buurt- en wijkniveau, op stadsdeel- en stadsniveau en op boven-Iokaal niveau.

Het park zal een oppervlakte van ongeveer 125 ha beslaan en een lengte van ongeveer 2 km bij een grootste breedte van ongeveer 1 km krijgen.

In het parkgebied zijn een groot aantal functies opgenomen, die in deze toelichting nader zijn omschreven. De regeling van deze functies in de voorschriften en op de kaart is toegespitst op het ruimtebeslag en de aard van de functies. Dit houdt in dat functies die relatief weinig ruimte vragen, maar naar hun aard niet ondergeschikt zijn aan andere functies een strakke regeling kennen. (...)”

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Herinrichtingsplan 1999

beatrixpark-rpt-1999Twintig jaar na de aanleg, in 1997, was het Beatrixpark toe aan een verfijning van het raamwerk. Bij de herinrichting, wederom door Bureau B+B uitgevoerd, lieten de bewoners weten het mysterieuze nog steeds in het park te waarderen door massaal te kiezen voor de ontwerpvariant 'De verborgen wereld'.

Het park kreeg een duidelijke tweedeling met een intensieve zijde, met nieuwe voorzieningen die pasten bij een volwassen park zoals een bloemenweide, speeltuin, een wandelboulevard en sportvelden, en een extensieve zijde waar het besloten karakter behouden bleef. Een nieuwe wandelroute door het park verbond alle delen met elkaar.

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan Beatrixpark (2000)

beatrixpark-rpt-2000Het herinrichtingsplan voor het Beatrixpark (1999) kon niet worden gerealiseerd binnen de regels van het toen geldende bestemmingsplan (1981). Daarom is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit plan is globaler dan voor het herinrichtingsplan nodig was. Zo is niet alleen dit herinrichtingsplan mogelijk, maar, binnen grenzen, ook andere inrichtingen. Het bestemmingsplan heeft dus een zekere flexibiliteit.

»» link naar het originele rapport (niet compleet)

Den Uylpark Almere: toelichting bij het definitief ontwerp voor de renovatie (2002)

In het kielzog van de herinrichting van het Beatrixpark vindt de gemeente ook voor dit park een renovatie nodig. Gedurende een lange periode was er onvoldoende onderhoud geweest, zodat een ’kwaliteitsimpuls’ nodig is. Op enkele punten wordt het ontwerp aangepast.

»» link naar het rapport

Het Beatrixpark, van wijkpark naar stadspark (2002)

Naar aanleiding van de herinrichting van het Beatrixpark (zie ook: Vernieuwing Beatrixpark Almere) heeft de gemeente Almere een boekje over het Beatrixpark uitgegeven. Hierin vindt men o.a. informatie over de ontwerpgeschiedenis van het park en over de vernieuwing.

»» link naar het rapport

Parkenanalyse Almere. Succes- en faalfactoren van stadsparken (2008)

Een onderzoek van TU Delft naar het functioneren van een achttal parken, waaronder het Beatrixpark. Op grond van acht criteria (bereik, dichtheid, uniciteit, gemengde voorzieningen, verankering, toegankelijkheid, routes en identiteit) worden conclusies getrokken over de potenties van het park.

»» link naar het rapport (30 Mb!)

Ontwerp Bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark (2017)

Voorjaar 2017 publiceerde de gemeente Almere dit ontwerp-bestemmingsplan. Het eigenlijke park heeft als belangrijkste bestemming ‘Groen – Recreatie’: recreatie en recreatieve voorzieningen, groenvoorzieningen, waterberging. Met aanduidingen voor o.a. horeca, uitkijktoren, cultuur en ontspanning en sport. Geen noemenswaardige veranderingen t.o.v. het nog vigerende plan.
De begraafplaats heeft de bestemming ‘Maatschappelijk – Begraafplaats’.

»» De enige rechtsgeldige versie van dit bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.