Poort in het structuurplan Almere (1983)

Poort in het structuurplan Almere (1983)Oorspronkelijk was Almere Poort niet als een woonkern van Almere bedoeld. Het was een locatie voor toekomstige bijzondere voorzieningen. Zo staat Poort ook op de kaart van het ontwerpstructuurplan Almere (1978). In het goedgekeurde structuurplan Almere (1983) is Poort met Pampus en Hout een reservering voor stedelijke ontwikkeling geworden. Dit plan blijft van kracht tot een nieuw structuurplan voor het gebied is goedgekeurd (1999).

»» link naar het originele rapport

Almere Poort in Stadsplan Almere 2005 (1992)

cascadepark-rpt-1992Na gemeentewording (1984) worden enkele studies naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Poort verricht (o.a. Ontwikkelingsstrategie voor Almere west en oost 1987). Pas in 1992 (Stadsplan Almere 2005) verschijnt een schetsontwerp waarop de contouren van een park ter plaatse van Poort herkenbaar is.

»» link naar het originele rapport

Een groenstructuur voor Almere Poort (1998)

cascadepark-rpt-1998Voor het structuurplan Almere Poort is onderzoek gedaan naar de gewenste groenstructuur voor Poort (nota ‘Naar een groenstructuur in Almere Poort en Almere Hout, 1998). Op grond van uitgangspunten (recreatie, grondgebruik), gegevenheden en mogelijkheden (geprojecteerde functies, verbindingen) van het gebied wordt een theoretisch beste model omgevormd naar een op het gebied passend model.

»» link naar het originele rapport

Cascadepark in het structuurplan Almere Poort (1999)

cascadepark-rpt-1999In het structuurplan Almere Poort (1999) wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke indeling beschreven. Centraal in Poort ligt een gebied dat gevoelig is voor zetting en kwel (oude aftakking van de Eem). Dat maakt het geschikt als groengebied, met als werknaam Groenendaal. Naast twee parken zijn hier o.a. solitaire woongebouwen, werkeilanden, sport- en onderwijsvoorzieningen gedacht.

»» link naar het originele rapport

Facetplan Groenendaal (2000)

cascadepark-rpt-2000Een eerste uitwerking van Groenendaal (later: Cascadepark) is het Facetplan Groenendaal (2000). Een groot ruimtebeslag aan functies dwingt tot efficiënt ruimtegebruik én ruimtelijke samenhang en identiteit. O.a. wordt voorgesteld om over de hele lengte van het gebied een 100 meter brede bomenzone aan te leggen. Hierin kunnen in de loop van de tijd (kleinere) voorzieningen worden ondergebracht. Buiten deze zone is ook ruimte voor voorzieningen, zoals werkeilanden in het oostelijke deel.

»» link naar het originele rapport

De groene slinger van Cascadepark (2005)

cascadepark-rpt-2005De idee van een bomenzone wordt uitgewerkt in de nota De groene slinger (2005). De bomen (m.n. Paardekastanje) zouden in een opgehoogde zone (uiteindelijk 70 cm boven maaiveld) moeten worden geplant. Met een onderlinge afstand van 12 meter kunnen de bomen in de toekomst voor het overgrote deel blijven staan. De aanleg zou vooruitlopend op de woonbebouwing moeten plaatsvinden (zgn. voorinplant). Zo kan bij eerste bewoning al groen aanwezig zijn. Later kunnen bomen worden weggenomen om ruimte (‘kamers’) te maken voor voorzieningen.

»» link naar het rapport

Bestemmingsplan Almere Poort (2007)

cascadepark-rpt-2007Het gebied moet een staalkaart van duurzame ontwikkeling worden. Daarvoor wordt het instrument ‘Duurzaamheidsprofiel van een Locatie’ (DPL) toegepast. Hiermee kan worden nagegaan hoe tijdens het ontwerp op een aantal aspecten wordt gescoord ten opzichte van een referentie.

Kenmerkend is de langgerekte bomenzone met een breedte van 100 meter. Aan de randen liggen woningen en kleine bedrijfjes (o.a. dienstverlening en horeca). In de bomenzone kunnen kamers worden vrijgemaakt. In de knik, buiten de zone, zijn woningen gedacht. Er is het nodige veranderd ten opzichte van het Facetplan Groenendaal (2000).

»» link naar Toelichting
»» link naar Voorschriften
»» link naar Plankaart

Ontwikkelingsplan Cascadepark West (2007)

cascadepark-rpt-2007-2Het gebied moet een staalkaart van duurzame ontwikkeling worden. Daarvoor wordt het instrument ‘Duurzaamheidsprofiel van een Locatie’ (DPL) toegepast. Hiermee kan worden nagegaan hoe tijdens het ontwerp op een aantal aspecten wordt gescoord ten opzichte van een referentie.

Kenmerkend is de langgerekte bomenzone met een breedte van 100 meter. Aan de randen liggen woningen en kleine bedrijfjes (o.a. dienstverlening en horeca). In de bomenzone kunnen kamers worden vrijgemaakt. In de knik, buiten de zone, zijn woningen gedacht. Er is het nodige veranderd ten opzichte van het Facetplan Groenendaal (2000).

»» link naar het originele rapport

Ontwikkelingsplan Cascadepark Oost (2007)

cascadepark-rpt-2007-3Het concept van de bomenzone wordt doorgezet in het parkdeel ten oosten van de spoorlijn. Wel is die hier breder om de bedachte kantoorruimte te kunnen inpassen. Ook zijn hier maatschappelijke voorzieningen mogelijk (met name voor het Groenhorstcollege en Internationale School). Langs de zuidrand zijn woningen gedacht. Ook in Oost wordt duurzaamheid als kernthema benoemd en uitgewerkt.

»» link naar het originele rapport

Ontwikkelingsplan Stadstuinen (2016)

cascadepark-rpt-2016Vanwege de crisis is kantoorruimte, de financiële drager van Cascadepark Oost, niet meer haalbaar gebleken. Ook plannen voor andere delen van Poort (oost van het spoor) zijn aan een herziening toe. Het plan Stadstuinen verschijnt. De uitgangspunten voor het plan hebben geleid tot een geheel andere planopzet.
Het park is als zodanig niet meer aanwezig.

»» link naar het originele rapport

Uitvoeringsplan Stadstuinen (2016)


Enkele maanden na het vaststellen van het ontwikkelingsplan Stadstuinen komt de gemeente met het Uitvoeringsplan Stadstuinen. De hoofdstructuur van het plangebied is opnieuw en kritisch beschouwd zonder de krachtige elementen uit het ontwikkelingsplan uit het oog te verliezen (zoals de lange en groene lijnen en het goede voorbeeld dat de gemeente in de openbare ruimte kan aanbieden).  Hoofdstructuur,  infrastructuur,  groen en water zijn opnieuw opgezet.

»» link naar het plan

Concept bestemmingsplan Poort Oost en Duin (2017)


10 jaar na het vaststellen van het bestemmingsplan 2007 moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Niet meegenomen wordt het gebied dat al grotendeels ontwikkeld is, Europakwartier West, Columbuskwartier en Homeruskwartier. Wel onderdeel is Cascadepark Oost (nu deel van Europakwartier Oost II). De basis voor dit plan is het ontwikkelingsplan Stadstuinen.

De enige rechtsgeldige versie van het bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl