De buitenruimte van Almere (1976)

lumierepark-rpt-1976Landschapsontwikkelingszones, vaak in combinatie met waterlopen en andere infra, zijn ruimtelijke assen die zich goed lenen voor de ontwikkeling van het Almere-landschap en het leggen van verbindingen/samenhang. In het stelsel van landschapsontwikkelingszones zit het z.g. centraal parkgebied als een spin in het web. Het betreft hier het latere Weerwater en zijn oevers. Hiervan maakt ook het latere Lumièrepark deel uit.

»» link naar het originele rapport

De centrale plas in Almere (1980)

lumierepark-rpt-1980De contouren van de centrale (zandwinnings)plas – waar het land weer water werd - zijn al vastgelegd. Deze nota wil een bijdrage leveren aan het verdere ontwerp, in het bijzonder de afwerking van oevers en oevergebieden. Het direct op het centrum aansluitende stadspark (Lumièrepark) zal voor een belangrijk deel gericht zijn op intensief recreatief gebruik.

»» link naar het rapport

Struktuurplan Almere Stad (1982)

lumierepark-rpt-1982Op de structuurplankaart heeft het Lumièrepark duidelijk zijn plek gekregen, aan de noordoostoever van de centrale plas. Het structuurplan zegt verder over parken alleen maar, dat vanuit de tussen de kernen gelegen buitenruimte rondom het uiteindelijk stadsgebied een aantal landschapsontwikkelingszones naar binnen dringt tot vlakbij het centrum. Hierin is een aantal voorzieningen voor o.a. openluchtrecreatie gepland.

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan Almere Stad Oost (1983)

lumierepark-rpt-1983Geheel links op de kaart staat het langwerpige Lumièrepark. De brede strook tussen het Weerwater en het woongebied zal een parkachtig karakter hebben. In de bestemming (recreatie), waaronder het Lumièrepark, zijn diverse voorzieningen (o.a. horeca, kinderboerderij, volkstuinen) mogelijk, maar pas bij de (verplichte) uitwerking zal duidelijk worden, wat het gaat worden.

»» link naar het plan
»» link naar de plankaart

Ontwikkelingsstrategie/programma Lumièrepark (1995)

lumierepark-rpt-1995Eind 70'er, begin 80'er jaren ingeplant. Nu de aangrenzende woongebieden zijn/worden ontwikkeld is een wat langere termijn visie voor inrichting en gebruik van het park nodig. De ligging tegen het stadscentrum en aan het Weerwater zijn aangrijpingspunten.

»» link naar het plan

Ontwikkeling Lumièrepark (1996)

lumierepark-rpt-1996Dit schetsboek, van landschapsarchitect Veenenbos, is bedoeld om het ‘slechts’ ingeplant gebied om te vormen tot een park. Daarvoor zijn enkele ingrepen nodig. Met name de ligging aan het Weerwater biedt handvatten voor doorontwikkeling.

»» link naar het rapport

Lumièrepark cultuurpark – ruimtelijke visie (2000)

lumierepark-rpt-2000De ruimtelijke visie van Veenenbos is een vertaling van de wens van de gemeente het park cultureel te ontwikkelen. Dit wordt vooral bereikt door paviljoens, beeldende kunst e.d. toe te voegen. Het Lumièrepark wordt gezien als onderdeel van het Weerwater dat de potentie heeft uit te groeien tot een aantrekkelijk stadspark.

»» link naar het rapport
»» reactie klankbordgroep

Beheerplan Lumièrepark 2003-2013 (2003)

lumierepark-rpt-2003Het plan bevat o.a. een overzicht van plannen, die hebben geresulteerd in de situatie waarvoor dit beheerplan is gemaakt.

»» link naar het rapport

Almere parkstad (2003)

lumierepark-rpt-2003-2De nota bevat een inventarisatie van alle parken in Almere, naar soort (wijk/buurt- en stadspark). De parken worden kort beschreven, met voorstellen om de kwaliteit te verbeteren. Voor het Lumièrepark wordt voorgesteld wat culturele voorzieningen en horeca, in de vorm van paviljoens, toe te voegen.

»» link naar het originele rapport

Beheerplan Lumièrepark 2013-2017 (2007)

lumierepark-rpt-2007Dit beheerplan is opgesteld door de Stichting Landschapsbeheer (Flevoland), een professionele vrijwilligersorganisatie. Zij begeleidt en ondersteunt een werkgroep Lumièrepark, waarin burgers actief zijn. Het plan beperkt zich tot het zuidelijke deel van het park, het ‘eiland’, direct ten noorden van het strand.

»» link naar het rapport

Parkenanalyse Almere. Succes- en faalfactoren van stadsparken (2008)

Een onderzoek van TU Delft naar het functioneren van een achttal parken, waaronder het Lumièreparkpark. Op grond van acht criteria (bereik, dichtheid, uniciteit, gemengde voorzieningen, verankering, toegankelijkheid, routes en identiteit) worden conclusies getrokken over de potenties van het park.

»» link naar het rapport (30 Mb!)

Bestemmingsplan Film-, Dans-, Verzetswijk en Lumièrepark (2011)

lumierepark-rpt-2011De idee van een cultuurpark is verlaten. De ligging bij het stadscentrum blijft aanleiding voor het mogelijk maken van een aantal kleinschalige voorzieningen in het noordelijke deel. Als mogelijkheden worden genoemd: horeca, een stadsstrand, een wandelboulevard langs het water, aanlegsteigers. Het zuidelijke deel, het ‘eiland’, heeft een bosbestemming.

De enige rechtsgeldige versie van dit bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater (2012)

Met het oog op de doorontwikkeling van Almere (Almere 2.0) is een strategische langetermijnvisie op het centraal stedelijke gebied opgesteld: Ontwikkelperspectief Centraal Almere. Het betreft het Weerwater met zijn randen. Hierin wordt dan ook het Lumièrepark opgevoerd. Het park moet worden opgewaardeerd van wijkpark naar stadspark.

»» link naar Gebiedsontwikkeling Centrum Weerwater

Versterken hart van de stad 2025 (2016)

Deze nota zoekt naar een versterking van het stadshart als een centrum voor 200.000-300.000 inwoners. Het Weerwater met zijn randen moet meer geïntegreerd worden. Onderdeel hiervan is het Lumièrepark.

»» link naar rapport