Ontwerp Almere Haven (1974)

groenewigoost-rpt-1974Dit ontwerp is een stedenbouwkundig ontwerp in hoofdlijnen. Duidelijk herkenbaar zijn de twee groene wiggen, een westelijke en een oostelijke, uitlopers van het omliggende parklandschap. Ze zijn zodanig gesitueerd dat binnen 5 minuten lopen van de woning contact met de natuur mogelijk is. Een uitlezen plek voor stedelijke elementen, zoals sportvelden, scholen en volkstuincomplexen.
De oostelijke wig bestaat uit sportvelden (De Marken), een park (Vliegerpark), volkstuinen (Spittershoek en Tuinderswerf).

»» link naar het originele rapport

Prognose en aanleg sportvoorzieningen (1974-1979)

groenewigoost-rpt-1979In de archieven van het Stadsarchief Almere bevinden zich meerdere nota's die meer technische informatie bevatten over o.a. sportvoorzieningen in de Marken die vóór 1980 zijn aangelegd. Hieronder bevindt zich o.a.:

Bestemmingsplan Sportvelden Oost (1981)

groenewigoost-rpt-1981Er is geen nota specifiek over de oostelijke groene wig bekend. De toelichting op het eerste bestemmingsplan is een bruikbare bron. In noord-zuidrichting zijn er 4 accenten, met als meest opvallende een sportcomplex. Bijzonder aan dat complex was dat het open moest zijn, niet omheind, vrij toegankelijk. Het is uiteindelijk toch in de hekken gezet. In het noorden een nutstuinencomplex.

»» link naar het originele plan
»» link naar de plankaart

Bestemmingsplan De Werven (1983)

groenewigoost-rpt-1983De oostelijke groene wig dringt voorbij het sportcomplex, aan de overzijde van de Oosterdreef, verder door tot aan het centrum van Haven, in de buurt De Werven: volkstuinen in Tuinderswerf, een stadspark met sporthal-zwembad bij de Parkwerf.

»» link naar het originele plan
»» link naar de plankaart

Nota aanvullende woningbouw 1988

groenewigoost-rpt-1988Extra woningen zijn nodig om het inwoneraantal in Haven op peil te houden; tegelijkertijd raken sportvelden onderbenut. Deze nota bevat een inventarisatie van plekken voor aanvullende woningbouw, maar doet geen concrete voorstellen.. In de oostelijke groene wig liggen meerdere potentiële locaties: sportpark de Marken, Vliegerpark en Spittershoek.

»» link naar de originele nota

Programma van Eisen en stedebouwkundige randvoorwaarden woningbouw De Marken (1989)

groenewigoost-rpt-1989Eind jaren ’80 is er behoefte aan aanvullende woningbouw in Almere Haven. Om het voorzieningenniveau in Haven op peil te houden zijn extra inwoners nodig (nota ‘aanvullende woningbouw Almere-Haven’).
Een van de beoogde locaties is het Sportpark De Marken.

»» link naar het originele rapport

Ontwikkelingsvisie revitalisering Almere Haven (1997)

groenewigoost-rpt-199720 jaar na de start van Almere Haven vertoont de kern slijtage op diverse terreinen. Ter versterking van o.a. het draagvlak voor voorzieningen is extra woningbouw gewenst. De groene wiggen moeten als waardevol behouden worden. Voor de oostelijke groene wig wordt een uitbreiding van het sportcomplex voorzien (in samenhang met het opheffen in Wierdenpark). Vliegerpark en Spittershoek zijn potentiële woningbouwbouwlocaties. Overigens een wens die al zo’n 10 jaar bestaat - zie “Nota aanvullende woningbouw 1988”.

»» link naar het originele rapport

Almere Parkstad (2003)

groenewigoost-rpt-2003Deze nota bevat een inventarisatie van Almeerse parken. Bevat tevens een beschrijving en voorstellen ter verbetering van de kwaliteit. Voor de oostelijke groene wig o.a. het aanbrengen van verschillen door bv hagen, greppels, laanbeplanting. Ook verplaatsing van bepaalde functies.

»» link naar het originele rapport

Kaderplan bestaande stad – Stadsdeelvisie Almere Haven 2004-2015 (2004)

groenewigoost-rpt-2004Het onderhoud van de groene wiggen is onvoldoende. Een kwaliteitsimpuls is dan ook hoognodig om de beheerachterstanden weg te werken en het groen geschikt te maken voor de gewijzigde behoeften. De nota Almere Parkstad is hiervoor richtinggevend.
De Stadsdeelvisie noemt o.a. herstructurering westelijke groene wig, herontwikkeling sportpark De Marken (met mogelijk ook wonen), herontwikkeling Stadswerfpark (met ook wonen) en verdere ontwikkeling Spittershoek (mogelijk ook met wonen).

»» link naar het originele rapport

Ontwikkelingsvisie oostelijke groene wig – Stadswerfpark, Tuinderswerf en sportpark De Marken (2004)

groenewigoost-rpt-2004-2Analyse van het gebied levert op, dat het gebied stedenbouwkundig slijtage vertoont. Rafelige, ongestructureerde randen, doorsnijdende en onsamenhangende infrastructuur. De groene wig moet behouden blijven, maar aan de randen wordt woningbouw voorgesteld. De sporthal zou naar het sportcomplex kunnen gaan. Er worden diverse maatdelen voorgesteld.

»» link naar het originele rapport

Bestemmingsplan De Hoven, De Werven, De Gouwen (2015)

groenewigoost-rpt-2015In 2013 zijn in de Tuinderswerf, langs de Oosterdreef, al appartementen gebouwd. Voor andere woningen zijn vergunningen afgegeven (in 2016 in aanbouw). De woningen zijn op de plankaart aangegeven. Voor het overige blijft het gebied met de bestemmingen Groen en Recreatie een parksfeer houden.

De enige rechtsgeldige versie van het bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.