De Buitenruimte van Almere (1976)


kemphaan-rpt-1976De Kemphaan ligt bij de landschapsontwikkelingszone die loopt langs de Hoge Vaart. Het gebied waarin het is gelegen, staat al op de kaart als een gebied voor bosontwikkeling met accent op natuurbeheer en als stiltegebied. Met bijzondere mogelijkheden voor voorzieningen.

»» link naar het originele rapport

Ontwerp structuurplan Buitenruimte Almere (1979)


kemphaan-rpt-1979Dit plan wil – met als uitgangspunt het Ontwerp-Structuurplan Almere – vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van de Buitenruimte. Voor het buitengebied oostelijk van Almere Haven (lopend tot aan de A6) is het grote bosgebied, met open ruimten voor agrarisch gebruik, beeldbepalend. Een ontginningsbedrijf heeft de functie van een voorlichtingscentrum, de Kemphaan; dit zou kunnen uitgroeien tot een natuureducatiecentrum.

»» link naar het rapport

Beheersverslag 1978-1979 Buitenruimte Voorlichtingscentrum de Kemphaan (1980)


kemphaan-rpt-1980Dit kleine verslag bevat een overzicht van de totstandkoming van De Kemphaan. Ook wordt aandacht besteed aan de opzet en praktijk van de voorbeeldtuinen aldaar.

»» link naar het rapport

Bestemmingsplan Almeerderhout (1983)


kemphaan-rpt-1983De Almeerderhout is tussen 1974 en 1978 aangeplant. De Kemphaan, een voorlichtingscentrum op het gebied van plantenteelt en natuurbeheer in Flevoland, is hier al gerealiseerd. Het centrum beschikt over een binnen- en buitenruimte.
De toegelaten bestemmingen zijn ‘bos’ en ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’, met de mogelijkheid van een voorlichtingscentrum.

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Structuurplan Almere (1983)


kemphaan-rpt-1983-2Het structuurplan wijdt een hoofdstuk aan de buitenruimte, het gebied buiten de (bebouwde) kernen. Onderdeel hiervan is de Almeerderhout, het grootste bosgebied in Almere. Bos heeft een waarde voor de natuur, recreatie en houtproductie. Nabij de Kemphaanweg kan een stukje landbouwgebied een invulling krijgen die past in het kader van het buitencentrum, waaronder nutstuinen.

»» link naar het rapport (plan vanaf blz. 278!)

Structuurvisie stadslandgoed Kemphaan (1998)


kemphaan-rpt-1998De groeiende behoefte naar mogelijkheden voor stedelijk medegebruik van dit gebied vereist een structuur die stand houdt tegen de stedelijke druk en waarin nieuwe functies ingepast kunnen worden. De visie doet voorstellen om (de functies van) het gebied te versterken en te verbeteren.

»» link naar het rapport

Vlekkenplan Stadslandgoed De Kemphaan (2002)


kemphaan-rpt-2002Te zien als het vervolg op de structuurvisie 1998. Er vindt een uitgebreide inventarisatie van de bestaande situatie plaats, wensen en eisen worden geformuleerd. Een en ander leidt tot een plan met meer functies, structuur, samenhang en herkenbaarheid.

»» link naar het rapport

Structuurplan Almere 2015 (2003)


kemphaan-rpt-2003Het plan zet de lijnen uit voor de verdere ontwikkeling van de stad. Er zijn negen opgaven genoemd om de kwaliteit van de stad in ruime zin te verbeteren. Hier van belang is de opgave om de groenstructuur te verbeteren, meer differentiatie van de groenstructuur in stadsparken, parkbossen en natuurgebieden. De Almeerderhout e.o. met o.a. de Kemphaan wordt als aandachtscluster genoemd.

»» link naar het originele plan
»» link naar de originele kaart

Stadsdeelvisie Almere Haven 2004-2015 (2004)


kemphaan-rpt-2004De visie, een uitwerking van het Kaderplan Bestaande Stad, beschrijft hoe Almere Haven er in 2015 uit zou moeten zien. Het formuleert de opgaven en projecten en maatregelen om dat waar te maken. De Kemphaan staat nog net op de kaart (structuurbeeld) als “toeristisch recreatieve attractie”. Dat wordt verder niet uitgewerkt.

»» link naar het rapport

Ontwikkelingsplan Boswachterij (2005)


kemphaan-rpt-2005De Almeerderhout (nu ‘Boswachterij’ gedoopt) zal centraler in het stedelijk gebied komen te liggen. Partijen vinden het belangrijk dat de Almeerderhout tot een meer samenhangend stadsbos wordt ontwikkeld, en dat er een toetsingskader komt voor nieuwe initiatieven in het gebied. De Kemphaan is en blijft hét uitvalscentrum, met het accent op natuureducatie, recreatie en cultuur, maar moet niet groter worden.

»» link naar het plan (20Mb!)
»» link naar de plankaart

Bestemmingsplan Boswachterij Almeerderhout (2009)


kemphaan-rpt-2009Bossen zoals Almeerderhout dragen de stedelijke ecologische hoofdstructuur en zijn tevens belangrijk als verblijfsgebied voor aanliggende stadsdelen en wijken. De Almeerderhout blijft hét stadsbos. Na een uitbreiding rondom De Kemphaan mag dit gebied niet meer uitbreiden. Het stadslandgoed heeft de bestemming Recreatie (met een ruime invulling), de aansluitende schil heeft de bestemming Bos.

Het enige rechtsgeldige bestemmingplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl