Ontwerp-struktuurplan Buitenruimte Almere (1979)

polderpark-lagevaart-rpt-1979Met dit plan wil men, met als uitgangspunt het Ontwerp-Structuurplan Almere, vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van de Buitenruimte. Het instrument zijn de landschapsontwikkelingszones, een netwerk van intensief te gebruiken, openbare gebieden. Ze zijn als radialen vanuit het centrum van Almere Stad gedacht, met als aanvulling zones langs de Hoge en Lage Vaart.

»» link naar het rapport
»» link naar de plankaart

Ontwikkelingsplan Almere Buiten 1e kwadrant (1981)


Dit plan, vooruitlopend op het structuurplan, beschrijft de gedachteontwikkeling van de Molen-, Bouwmeester- en Landgoederenbuurt. Men wil de omgevingskenmerken van invloed laten zijn op het karakter van Almere-Buiten door zo direct mogelijke functionele, visuele en ruimtelijke relaties met de omgeving. Resultaat is een grotendeels rechthoekig opgezette structuur, die in de vorm van een groen netwerk samenhang aan het plan geeft. In de eerste kwadrant dringt een groene zone vanaf de Lage Vaart het gebied binnen.

»» link naar het plan

Bestemmingsplan buurt C en groengebied F (1982)


In de toelichting op het bestemmingsplan worden in feite de hoofdlijnen van een ontwerp beschreven. Het parkgebied (in het zuiden) wordt ‘opgeknipt’ door verbindingen tussen buurt C (Bouwmeester) en buurt D (Landgoederen), waarmee de onderdelen een eigen karakter en sfeer kunnen krijgen. Met een boombeplanting (lanen) en houtwallen kunnen de onderlinge samenhang tussen de reeks van ruimten verzorgen. Gronden zijn bestemd voor ‘recreatie’ (sport) en ‘groendoeleinden’ (waaronder nutstuinen).

»» link naar het plan
»» link naar de plankaart

Structuurplan Almere Buiten (1982)


De locatie voor het latere Polderpark wordt geformaliseerd in dit structuurplan. Ze maakt deel uit van de grotere groenstructuur van deze kern. Plaatselijk kan die structuur plek bieden aan bv sportvelden, zwembad, volkstuinen. Als bijzonder uitgangspunt voor het verdere ontwerp geldt dat de verschillende landschappen rondom Almere Buiten in die groenstructuur herkenbaar moeten zijn. Voor de locatie Polderpark is dat het polderlandschap.

»» link naar het rapport

Ervaringen met het ontwikkelen van een groenstructuur in Almere-Buiten (1989)


In dit artikel in het blad Groen (nr 9, 1989), van de hand van Hein van Delft, ontwerper van het Polderpark, wordt een beschrijving gegeven van het ontstaan en opzet van de groenstructuur in Almere Buiten. Diverse parken, waaronder het Polderpark, komen aan bod.

»» link naar het rapport

Polderpark, ontwerp van Hein van Delft (1980-1988)


Dit boek, dat gaat over (toen) nieuwe parken in Nederland, beschrijft de opzet en karakteristiek van het Polderpark.
(bron: Het nieuwe stadspark. Opvallende vormen en pakkende scenario’s. (1991)

»» link naar het artikel

Almere Parkstad (2003)


polderpark-lagevaart-rpt-2003De nota bevat een inventarisatie van alle parken in Almere, naar soort (wijk/buurt- en stadspark). De parken worden kort beschreven, met voorstellen om de kwaliteit te verbeteren. Voor het Polderpark wordt o.a. voorgesteld het sportcomplex uit te breiden en kleinschalige maatschappelijke voorzieningen toe te voegen.

»» link naar het rapport

Stadsdeelvisie Almere Buiten 2004-2015 (2004)


Het groene karakter van Almere Buiten moet worden versterkt, op basis van een op te stellen integrale groenstructuurvisie voor Almere Buiten. Ook moet een fietsverbinding met het Fanny-Blankers-Koenpark en Hanny Schaftpark worden gerealiseerd.

»» link naar het rapport

Almere op dreef (2006)


In 2006 verschijnt een gemeentelijke studie naar het Almeerse systeem van hoofdontsluitingen, de dreven. Deze is mede bedoeld om de interne bereikbaarheid te verbeteren, ook met het oog op de toekomst. Een van de aanbevelingen is om een studie te starten naar een rechtstreekse verbinding tussen Almere Stad en Almere Buiten, in het verlengde van de Vrijheidsdreef, door het Polderpark. In het collegebesluit vindt men dit niet terug.

»» link naar het rapport